Referencie

2011 Komplexný monitoring napätosti a pretvorenie pri výrobe prvých vopred predpätých nosníkov IST-EN/08 dĺžky 30m

2011 Meranie síl v závesoch lávky pre peších cez Berounku v Prahe 16 - Radotín

2010 Meranie síl v lanách visutej lávky Slovnaft v Bratislave

2010 Projekt a relizačná kooperácia s VÁHOSTAV-SK, a.s. na dodatočne predpätej strešnej konštrukcii vestibulu hotela Double Tree v Bratislave

2009-2010 Katalóg : NOSNÍKY VPH-PTMN 2010 pre mosty na pozemných komunikáciách dĺžky 18 až 42m 

2008-2010 Katalóg : NOSNÍKY IST-EN/08 pre mosty na pozemných komunikáciách dĺžky 15 až 32m. Realizačná dokumentácia

2009-2010 Monitoring síl v závesoch - extradosový viadukt v Považskej Bystrici

2009 Vývoj a testovanie 55 lanového snímača sily PNSJ 55 zabudovaného do predpínacieho lisu PAUL-Dywidag

2009 Zaťažovacia skúška segmentu extradosovej estakády v Považskej Bystrici

2008-2009 Komplexný monitoring dvojtrámového mosta so vzpredlovými vonkajšími káblami. Obj. 215-00, Stavba D1 Prešov - Fričovce.

2008 Spolupráca pri uvedení do výroby mostných nosníkov MDP - 38m s kombinovaným predpätím. Kontrolná zaťažovacia skúška nosníka v Prefe - Váhostav,s.r.o

2008 Zosilnenie mosta z prefabrikátov KA vonkajším predpätím v Martine

2007 Projekt betónového stendu a oceľových prvkov kotvenia, dodávka odkotvovacej a predpínacej techniky PAUL pre novú výrobňu vopred predpätých prefabrikátov firmy INVEST,s.r.o., Šaľa

2007 Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava, vykonal revíziu a vydal nový Certifikát zhody číslo: SK04- ZSV - 0215 na kotevný systém PROJSTAR CH. Projstar delegoval právomoci PT špecializovanej spoločnosti firmám Doprastav,a.s., Váhostav,a.s., Inžinierske stavby, a.s.

2007 Zostrená zaťažkavacia skúška nosníkov estakády Obj. 215-00, Diaľnica D1 Mengusovce - Jánovce

2007 Sanácia a zosilňovanie nádrží - Humenné

2007 Sanácia deformácií stropných dosiek na objekte Viedenská brána, Bratislava- Petržalka

2007 Komplexná analýza vzopätí nosníkov DPS VP - I04. Analýza reologických vlastnosti a technologických vplyvov.

2007 Projekt betónového stendu a oceľových prvkov kotvenia, dodávka odkotvovacej a predpínacej techniky PAUL. Nová výrobňa vopred predpätých prefabrikátov firmy Doprastav,a.s. v Seneci. 

2006 Návrh, výroba a realizácia prvkov vonkajšieho predpätia pre zosilnenie drevených nosníkov strechy Zimného štadióna vo Zvolene 

2006 Sanácia a zosilňovanie nádrží - Poprad

2005 Ťahové kotvenie konzoly estakády č.207-00 prístavného mosta v Bratislave

2005 Prvá aplikácia tyčových závesov. Dodávka a montáž závesov pre objekt "Lávka pre peších cez Hron v Žarnovici". Spolupráca s Doprastav, a.s. a MK4 Barcelona

2004-2005 Vývoj a realizácia komplexného monitorovacieho systému sily v závesoch mosta Apollo

2003 Návrh a spolupráca s Doprastav,a.s. pri vývoji technológie prefabrikovaných káblov pre Železničnú estakádu Šenkvice

2003 Vývoj multilanového senzora sily PMJS13 (Projstar multi jack sensor) pre predpínacie lisy PAUL TENSA 3000kN. V rokoch 2003-2004 Projstar vykonal v spolupráci s Hydrostav- Šaľa, a.s. monitorované predpínanie dodatočne predpätých káblov na štyroch mostoch diaľnice D1 -Sverepec

2002-2003 Projekt a realizácia zosilnenie 150m vysokého železobetónového komína ENO Nováky vonkajším predpätím PROJSTAR -VK

2002 Návrh a realizácia predpätia dutého predpätého stožiaru pre ELV Produkt a.s., Senec

2002 Prepočet a experimentálne overenie nosníkov DPS-VP-97

2002 Stavebný a technologický projekt univerzálnej linky pre výrobu vopred predpätých tyčových prefabrikátov. Dodávka strojných a technologických zariadení linky pre Prefu- Senec, Doprastav, a.s.

2001 Začala spolupráca s Keisoku research consultant co., Japonsko. Dodávka meracích ústrední, snímačov napätia. Realizácia meraní na zavesenom moste Ashidagawa a strát predpätia VK v deviátoroch modelovej experimentálnej skúšky segmentového mosta

2001 AUPARK v Petržalke, Bratislava. Dodatočne predpäté stropné dosky extrémnych pôdorysných rozmerov 16 x 13,5m. Dodávka predpätia Monostrand a predpínanie stropov pre Váhostav-SK, a.s

2001 Návrh konštrukcie závesov prvého extradosedového mosta na Slovensku. Most cez Hron v Banskej Bystrici. Objednávateľ Dopravoprojekt a.s.

2001 Technický a skušobný ústav stavebný Praha, s.p. vydal certifikát č. 09-5165 na kotevný systém pre vopred a dodatočne predpäté konštrukcie v zmysle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa znenia zákona č. 71/2000 Sb.

2000 dodávka EM monitorovacieho systému a meranie napätosti na závesoch zaveseného mosta The Second Yangtze River Bridge Nanjing, Čína. Spolupráca s UIC USA.

1999 vývoj technológie Projstar VK pre vonkajšie predpätie valcových nádrží. Dodávka systému pre zosilnenie nádrží ČOV v Petržalke. Realizácia Doprastav, a.s. Touto technológiou Projstar v rokoch 2000- 2006 postupne zosilňoval nádrže ČOV v Trenčíne Nitre, Poprade a Humennom

1999 projekt a realizácia dodatočne predpätých dosiek priečne spádovaných. II. etapa dostavby garáží DDR v Petržalke

1998 teoretická a experimentálna analýza vzopätí dodatočne predpätých nosníkov I-96, dl. 42m. Obj. Doprastav a.s.

1998 TSÚS Bratislava vykonal certifikáciu kotevného systému Projstar CH v zmysle Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a pokynov MVaVP SR č. 5/1998

1998 1cena FIP 1998 v rámci súťaže " Najlepšia konštrukcia z predpätého betónu 1994-1998" za mimoriadne racionálny návrh a realizáciu dodatočne predpätých bodovo podopretých stropných dosiek, vystužených atypickými sieťami a predpätých výstužou Monostrand. Viacúrovňové parkovisko Nemocnica s poliklinikou, Petržalka, Bratislava

1998 začala spolupráca s University of Illinois, Chicago, USA (Prof. Ming L. Wang, PhD). 1998 - 2000 spolupráca na výskumnom projekte sponzorovanom NSF USA "Magnetoelastický senzor". Pre mostné laboratórium University boli výrobené meracie ústredne Dynamag DNT a PSS senzory EM monitorovacieho systému. Pracovníci Projstaru spoluprácovali pri implementácii EM technológie merania sily.

1996 návrh a realizácia dodatočne predpätých staveniskových prefabrikátov dlžky 24m s nesúdržnou predpínacou výstužou Monostrand, CK Ružinov

1996 projekt a realizácia dodatočne predpätých stropov a dodatočne predpätej stropnej roštovej konštrukcie PFC Kaštielska, Bratislava

1996 Cena BETÓNARSKÝCH DNÍ 1996 "Najlepšia betónová konštrukcia 1990 - 1995" za návrh a realizáciu diela "Dodatočne predpätá základová a stropná doska, Obytný súbor Gánok v Pezinku"

Od r. 1995 je Projstar-PK monopolný dodávateľ kotevných systémov Projstar CH pre firmy Doprastav a.s., Inžinierské stavby Košice a.s., Váhostav a.s., Váhostav - SK a.s.

Hydrostav a.s., Cestné stavby Nitra a.s., Firesta a.s. - ČR

Najvýznamnejšie mosty - ocenené odbornou betonárskou obcou s kotevným systémom Projstar CH:

Letmo betónovaný most cez Súčanku - Skalka; Estakáda na diaľnici D1 Mierová- Senecká; Estakádne vetvy mosta Apollo; Estakáda Motokrosový areál Sverepec; Estakádný most v Štrbe (realizovaný technológiou pozdĺžneho vysúvania); Železničná estakáda Šenkvic

1995 odštartovala spolupráca s nemeckou firmou PAUL. Firma PAUL sa špecializuje na výrobu komponentov predpätia, strojných zariadení pre výrobu vopred predpätých prvkov a realizáciu a napínanie dodatočne predpätých káblov. Projstar sa stal obchodným zástupcom firmy PAUL na Slovensku. Na Slovensku sú firmy prevažne vyzbrojené veľmi spoľahlivou predpínacou technikou PAUL Tensa a hydraulickými natláčačkami lán PAUL ( www.paul-d.com)

1994-1995 vývoj a rozbehnutie výroby uceleného kotevného systému Projstar-CH, pre kotvenie a spojkovanie 1 až 19 sedempramencových predpínacích lán

1995 letmo betónovaný most cez Vltavu, Dušniky - ČR. Výroba kotiev Monos 2400 pre Doprastav a.s. Dodávka a predpínanie kompaktných kotiev Projstar CH-1, CH-2 pre prvé nesúdržné priečne predpätie mostovkovej dosky v ČR.

1994 návrh, výroba a predpínanie prvých kotiev Projstar CH-13/D pre 13 lanové vonkajšie káble segmentového mosta Dovalovec II. Obj. IS a.s. Košice

1994 návrh a realizácia dodatočne predpätej lomenicovej strešnej dosky RK kostol Dlhé Diely, Bratislava

1994 návrh a realizácia dodatočne predpätých základových dosiek technológiou Monostrand, OS Gánok, Pezinok

1992 Projstar-PK naprojektoval a realizoval pre podzemné garáže DDR v Petržalke prvé dodatočne predpäté stropné dosky veľkých rozpätí na Slovensku. Technológia nesúdržného predpätia MONOSTRAND využívala kotvy Projstar CH-1, CH-2

1992 vývoj, experimentálne overenie v LŽBK SvF STU a rozbehnutie výroby kompaktného kotevného systému Projstar CH-1, CH-2 pre technológiu nesúdržného predpätia Monostrand

1992 vývoj, výroba a použitie EM snímačov H125 pre monitorovanie sily vo vonkajších 19 lanových kábloch napínaných jednolanovým lisom. Estakáda V1 Bratislava

1991 hlavné prehliadky a prepočet zaťažiteľnosti betónových estakád DŽM Bratislava

1990 Vznik firmy PROJSTAR PK spol. s r.o.